Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Sæby Bio”


§1 Navn

Foreningens navn er ”Sæby Bio” og den har hjemsted i Sæby.


§2 Formål

Det er foreningens mål at fremme filmmiljøet og interessen for filmkunst, og at vise et filmrepertoire, der lægger vægt på alsidighed og kvalitet.


§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål, og som betaler det af den årlige generalforsamling fastsatte årskontingent. Bestyrelsen sikrer, at der føres lister over medlemmerne.


§4 Generalforsamlingen

”Sæby Bio´s” øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år i forbindelse med den sidste filmaften i marts/april, og skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af ordstyrer

2.Valg af referent

3.Bestyrelsens beretning

4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse

5.Fastsættelse af kontingent

6.Indkomne forslag

7.Valg af 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer i lige, henholdsvis ulige år og årligt 2 suppleanter

8.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9.Eventuelt

Forslag til andre punkter skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Øvrige afgørelser kræver simpelt flertal.


§5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 ulønnede medlemmer. Disse vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 3. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen skal blandt andet sikre ajourføring af medlemslisten, økonomien, regnskab og den daglige drift.


§6 Regnskab

Der udarbejdes årligt de nødvendige/lovpligtige regnskaber. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, som til enhver tid kan forlange indsigt i det for regnskabet relevante materiale.


§7 Opløsning

Foreningen kan opløses hvis 2/3 af medlemmerne på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for. Såfremt ”Sæby Bio” opløses, overgår foreningens midler og udstyr til andre initiativer med lignende formål, efter bestyrelsens bestemmelser.